Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Elektronizacja postępowań przetargowych – sam podpis nie wystarczy…

Doczekaliśmy się publikacji pierwszego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej na kanwie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Orzeczenie odpowiada na proste pytanie, a mianowicie, czy w elektronicznym postępowaniu przetargowym dokument istniejący w formie papierowej może być złożony w formie elektronicznej oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem i potraktowany jako oryginał?

Mogłoby wydawać się, że zeskanowanie podpisanego odręcznie dokumentu istniejącego w formie papierowej (np. oferty), zapisanie go w formacie pdf, a następnie opatrzenie podpisem elektronicznym, spełnia wymóg przedłożenia zamawiającemu oryginału w postaci elektronicznej z  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nic bardziej mylnego. Izba w wyroku z dnia 4 stycznia 2019 roku, sygn. akt: KIO 2611/18 uznała, że taki tok rozumowania jest błędny. Na przykładzie oferty argumentowano w następujący sposób.  

Obecnie prawodawca wersję elektroniczną dokumentu, który pierwotnie został sporządzony w innej formie niż elektroniczna, określa mianem "elektronicznej kopii posiadanego dokumentu". Powyższej kwalifikacji nie zmienia opatrzenie tak stworzonej elektronicznej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z tych względów oferta ma nie tylko zostać złożona elektronicznie (tj. drogą elektroniczną), ale także winna zostać sporządzona w ten sposób. Jeżeli więc oferta (tak jak w omawianej sprawie) została sporządzona w formie pisemnej, to jej podpisana elektronicznie kopia w formacie pdf mogła być traktowana tylko i wyłącznie jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Podsumowując, jeżeli zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale (wymóg ten tyczy się np. oferty), to taki dokument musi zostać wytworzony w sposób elektroniczny. Innymi słowy, istnienie tego dokumentu w pierwotnej wersji papierowej, spowoduje negatywne konsekwencje dla wykonawcy.

Na powyższym przykładzie widać, że z pozoru proste kwestie mogą stanąć na przeszkodzie do wygrania przetargu. Dlatego zachęcam do uważnego zapoznania się z nowymi przepisami prawa zamówień publicznych i niebagatelizowania nowych rozwiązań systemowych. 

Autor: Karol Szymańczyk, Adwokat / Senior Associate, tel. (22) 637 50 36, e-mail: [email protected]

Publikacje

KIEDY NAGRANIE JEST DOWODEM W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM WYSOKIE KARY FINANSOWE ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW ŚRODOWISKOWYCH ZBĘDNE WYMOGI HAMUJĄ INWESTYCJE BUDOWLANE KIEDY MOŻNA ZMIENIĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ INTERPRETACJE PODATKOWE: FISKUS NIE ZAWSZE ODPOWIE NA PYTANIA PRZEDSIĘBIORCY GMINA MA ZDOLNOŚĆ SĄDOWĄ A WÓJT PRAWO DO REPREZENTACJI PRZETARGI: KIEDY ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZMIENIĆ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ POSTĘPOWANIE ŚRODOWISKOWE - JAK ORGAN ZAWIADAMIA STRONY CEIDG: ŁATWIEJ PRZETWARZAĆ DANE PRZEDSIĘBIORCÓW PUŁAPKI W PROCESIE BUDOWLANYM KIEDY GMINA NADUŻYWA UPRAWNIEŃ UCHWALAJĄC PLAN MIEJSCOWY FUNDACJE: PUŁAPKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAK PRZEKSZTAŁCIĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W PRAWO WŁASNOŚCI JAK SKUTECZNIE KWESTIONOWAĆ RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ZAGOSPODAROWANIE: NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆ OPINII I UZGODNIEŃ STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ TYLKO WYJĄTKOWO PUŁAPKI PROCESU INWESTYCYJNEGO NIEWAŻNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ A SKUTKI UPŁYWU CZASU OGRANICZENIE PRAW WŁAŚCICIELI PRZY PROWADZENIU INWESTYCJI DROGOWYCH DYSPOZYCJA STRONY NIE GWARANTUJE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SKUTKI UTRATY PRAWA DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Aktualności