Newsletter SRDK 4/2019

W Newsletterze przeczytacie o:

 1. e-zgromadzeniach w spółkach z o.o.
 2. podpisanej przez Prezydenta ustawie mającej przeciwdziałać występowaniu zatorów płatniczych.
 3. pierwszych wyrokach e-sądu polubownego Ultima Ratio.

E-zgromadzenia w spółce z o.o.

Zgodnie z podpisaną w środę nowelizacją KSH umowa spółki  z o.o. może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności:

 1. transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników;
 3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Do protokołu ze zgromadzenia wspólników należy dołączyć listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ze wskazaniem, że podpisy wspólników biorących udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie są wymagane.

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Podpisana przez Prezydenta ustawa wprowadza zmiany głównie w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Poniżej najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji:

 • ustanowienie 60 dniowego sztywnego terminu zapłaty przez dużych kontrahentów na rzecz mniejszych (mikro, małych i średnich przedsiębiorców)  i 30 dniowego terminu zapłaty przez podmioty publiczne bez możliwości jego wydłużenia,
 • podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe,
 • duże firmy z przychodem rocznym >50 mln euro rocznie oraz podatkowe grupy kapitałowe zostały zobligowane do przedstawiania corocznie MF sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych uwzględniającego należności i zobowiązania firmy regulowane odpowiednio w terminie do 30 dni, 31-60 dni, 61-120 dni i powyżej 120 dni,
 • niezłożenie sprawozdania będzie mogło skutkować nałożeniem kary grzywny na podstawie przepisów KKS,
 • przerzucenie na dłużnika ciężaru dowodu, że termin w umowie nie jest rażąco nieuczciwy,
 • w postępowaniu zabezpieczającym powód nie będzie musiał wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, w sytuacji gdy dochodzi zapłaty z tytułu transakcji handlowej, której wartość nie przekracza kwoty 75 000 zł, a od dnia upływu terminu zapłaty dochodzonej należności, upłynęły co najmniej 3 miesiące.

Ustawa wejdzie w życie z początkiem 2020 r.

Jak działa e-sąd polubowny?

Ultima Ratio rozpatruje sprawy gospodarcze, w których stronami są firmy i przedsiębiorstwa. Arbitrami Elektronicznego Sądu Polubownego są notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy RP.
Średnia wartość pozwów złożonych przez firmy wyniosła 18 tysięcy złotych, a jedna ze spraw dotyczyła rozliczeń firm w zakresie najmu powierzchni handlowej.

Zgodnie z regulaminem funkcjonowania e-sądu arbitrzy mieli 3 tygodnie na wydanie wyroku. Pierwsze ostateczne orzeczenia zostały wydane średnio po 11 dniach.System e-sądu umożliwia wygodne prezentowanie materiału dowodowego – na przykład w sprawach z zakresu roszczeń z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, strona ma możliwość wprost z aplikacji mobilnej Ultima Ratio nakręcić telefonem film obrazujący wady, zamieszczając go bezpośrednio na „profilu” sprawy. W taki sam sposób możliwa jest prezentacja zdjęć, skanów pism, linków, nagrań audio, zrzutów ekranu itp. Arbiter może kontaktować się ze stronami poprzez dedykowany każdej sprawie czat. Strona może zawnioskować również o przesłuchanie świadka. Jeśli arbiter wyrazi na to zgodę, przesłuchanie odbywa się w formie telekonferencji, której zapis automatycznie zostaje umieszczony na profilu sprawy.

Po wydaniu wyroku strony składają do Sądu Apelacyjnego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Wówczas można przekazać sprawę komornikowi.

Aby strony mogły skorzystać z możliwości rozstrzygnięcia sporu przez, e-sąd w umowie muszą zawrzeć odpowiednią klauzulę, wskazującą, iż wszelkie spory wynikające z umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania

Udostępnij:

Czytaj więcej

Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej dzi...

Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem relatywnie tanim i szybkim do...

04/08/2020

Koronawirus: prawa i obowiązki osoby odbywającej kwa...

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, LL.M. opublikowanym na łamach portalu Rzeczpospolita.pl Tym razem poruszamy temat: "Koronawirus:...

16/07/2020

Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych

Na łamach portalu Sozosfera.pl poruszamy temat nowych uprawnień organizacji ekologicznych. Projekt z 19 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy...

16/07/2020