Małgorzata Grabińska-Redlin

Adwokat / Senior Associate 22 637 50 36

Specjalizacja:

Prawo cywilne (w szczególności zobowiązania), prawo karne, w tym prawo karne gospodarcze, prawo administracyjne (w szczególności wywłaszczenia).

Doświadczenie zawodowe:

Swoje umiejętności prawnicze poszerzała dzięki podejmowanym praktykom, a następnie współpracując jako aplikant z uznanymi na rynku indywidualnymi kancelariami prawnymi. Dzięki temu zyskała umiejętności w prowadzeniu praktyki prawnej w wielu dziedzinach. W swojej obecnej działalności koncentruje się głównie na prowadzeniu sporów sądowych (w zakresie prawa cywilnego oraz karnego) i administracyjnych. Stosowana przez nią praktyka pozwala szybko i precyzyjnie zidentyfikować wszystkie istotne elementy sporu. Pomaga klientom rzetelnie ocenić ich sytuację prawną, z której wynika pozycja procesowa. Bada zasadność prowadzenia mediacji i negocjacji ugodowych oraz wspólnie z klientami ustala plan działania i harmonogram czynności w sprawie. Wybierając sposób postępowania, zawsze ma na względzie interesy gospodarcze klientów. Analizując spór, stara się też wskazać działania, które pomogą uniknąć podobnych problemów w przyszłości. W ramach współpracy reprezentuje klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań karnych (w tym zastępstwa procesowe), dokonuje analizy prawnej i doradztwa w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw godzących w przedsiębiorców, sporządza apelacje, kasacje w sprawach karnych oraz zajmuje się sporządzaniem subsydiarnych aktów oskarżenia. W zakresie spraw administracyjnych koncentruje się na sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń dotyczących nieruchomości warszawskich na podstawie dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, prowadzeniem postępowań administracyjnych przed Prezydentem m. st. Warszawy (grunty miejskie) oraz przed Ministrem Infrastruktury (grunty Skarbu Państwa) o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych odmawiających ustanowienia własności czasowej (obecnie użytkowania wieczystego), prowadzeniem postępowań administracyjnych o ustanowienie użytkowania wieczystego oraz występowaniem z roszczeniami odszkodowawczymi na drogę postępowania sądowego z tytułu nieodwracalnych skutków prawnych decyzji odmawiających ustanowienia użytkowania wieczystego.

Inne:

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie w latach 2010-2013 odbyła aplikację adwokacką, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej w roku 2013 uzyskała tytuł zawodowy i wpis na listę adwokatów.

Języki:

Polski i angielski.