02 Prawo spółek, ład korporacyjny, M&A
Im większa spółka, tym bardziej potrzebne jest w niej jasne określenie formalnoprawnych i biznesowych zasad działania. Dotyczy to reguł prawnych funkcjonowania na rynku właściwym, jak i wewnętrznych zasad zarządzania i kontroli. Dbamy zatem o zgodne z prawem tworzenie takich procedur wewnątrzfirmowych, które ułatwiają prowadzenie biznesu, ale też zabezpieczają legalność działań w kontekście zmieniającego się prawa.

Procedury ładu korporacyjnego tworzymy w oparciu o doświadczenie w pracy z biznesem oraz dogłębną analizę aktualnego prawa – zarówno ogólnorynkowego (prawo pracy, prawo ochrony środowiska itp.), jak i uwarunkowań odnoszących się do konkretnej branży. Procedury zarządzania spółką koordynujemy również na poziomie obsługi prawnej zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, łącznie z możliwością przewodniczenia obradom. W sferze bieżącej obsługi od strony prawa spółek oraz transakcji M&A kancelaria SRDK zapewnia zarówno wsparcie w kontekście prawa handlowego, tworzenia i kompletowania dokumentacji korporacyjnej, jak i reprezentowania spółek, wspólników lub akcjonariuszy oraz organów przed sądami w sprawach gospodarczych, w tym w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał organów spółki. Dbamy o to, aby nasza obsługa prawna odpowiadała na wszelkie sytuacje i potrzeby Klientów – tak w ramach bieżącej działalności, jak i przy obsłudze prawnej zmian form prawnych i własności przedsiębiorstwa.

Przewagi obsługi prawnej kancelarii SRDK w kontekście prawa spółek, ładu korporacyjnego i M&A: 

  • kompleksowa bieżąca obsługa prawna firm w kontekście prawa spółek i prawa korporacyjnego,
  • doświadczenie w tworzeniu zasad postępowania obowiązujących w organach spółki oraz dotyczącego jej wspólników, udziałowców czy akcjonariuszy,
  • tworzenie przyjaznej biznesowo dokumentacji spółki (statutów, uchwał,  regulaminów: zarządu, walnego zgromadzenia, rady nadzorczej itp. ),
  • protokołowanie i obsługa prawna posiedzeń zarządu i rady nadzorczej,
  • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas obrad zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia,
  • dbałość o wysoką jakość dokumentacji procesów M&A,
  • kompleksowa budowa, aktualizacja i archiwizacja dokumentacji prawnej spółki.
Prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych (M&A), prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, optymalizacja prawna, w tym podatkowa transakcji, opiniowanie i tworzenie umów gospodarczych, prawo bankowe, zamówienia publiczne, instrumenty finansowe, prawo ochrony środowiska, w tym gospodarka odpadami i prawo upadłościowe.
Porozmawiajmy o rozwiązaniu Twojej sprawy: 501 074 484

Aktualności prawne:

Zmiany w procedurze cywilnej

Na podpis Prezydenta czeka nowa ustawa, rewolucjonizującą procedurę cywilną. Zmian jest wiele, przy czym niniejszy artykuł ogranicza się do trzech...

23/07/2019

Ocena istotności wady towaru jako przesłanka odstąpi...

Warunkiem odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży jest obligatoryjna ocena istotności wady. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, gdy stwierdzona...

11/07/2019

Koreańskie tramwaje w Warszawie – korzyść dla miasta...

Gratulujemy naszemu Klientowi – Hyundai Rotem Company podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 213 tramwajów do Warszawy w...

09/07/2019

Sprawdź nasze inne
specjalizacje