Regulamin strony

Regulamin strony

1

Postanowienia ogólne

 1. W wykonaniu zobowiązania wynikającego z art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), tworzy się niniejszy regulamin strony internetowej SRDK [Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska].
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony SRDK, włączywszy warunki zamawiania, przesyłania i otrzymywania Wiadomości o Wydarzeniach oraz warunki składania CV przez Stronę internetową.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za Stronę jest SRDK.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej http://www.srdkpl.  w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze Strony SRDK. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych
  z korzystaniem ze Strony Kancelarii oraz świadczonych na niej usług.

2

Definicje

Określenia w Regulaminie napisane wielką literą, o ile w Regulaminie nie zaznaczono inaczej, mają znaczenie jak niżej:

Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO

SRDK – Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółką Partnerską z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-619 Warszawa, ulica Wejnerta 28A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000394225, REGON: 144777694, NIP: 5252515108

Regulamin – regulamin udostępniony na stronie internetowej pod adresem http://www.srdk.pl;

Strona – strona internetowa SRDK pod adresem http://www.srdk.pl;

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony;

Newsletter – informacje o wydarzeniach, publikacjach i wszelkich innych działaniach, w których uczestniczą osoby z SRDK, przesyłane na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej; zamówienie przesyłania Newslettera jest dostępne na Stronie w zakładce „Newsletter”.

3

Zasady korzystania ze Strony Kancelarii

 1. Regulamin określa zasady działania Strony.
 2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników.
 3. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

4

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 2. Regulamin zabrania, w szczególności:
 • podawania nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd informacji lub danych osobowych;
 • rozpowszechniania nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie;
 • naruszania w jakikolwiek sposób dóbr osobistych SRDK, osób z nią związanych lub osób trzecich;
 • ingerowania w działanie Strony, w tym zmianę kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia SRDK lub Użytkowników.

5

Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Korzystanie ze Strony możliwe jest gdy Użytkownik posiada urządzenie z dostępem do sieci Internet, z przeglądarką internetową.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (odbiorczym) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć przechowywane pliki cookies z urządzenia końcowego poprzez wybór odpowiednich ustawień w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

 6

Usługa zamówienia i przesyłania Newslettera

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony SRDK, może zamówić Newsletter.
 2. Zamówienie usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w polu „email” na Stronie oraz udzielenia zgody na postanowienia Regulaminu.
 3. Zamówienie usługi Newslettera jest nieodpłatnie. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania Newslettera.
 4. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia usługi Newslettera w dowolnym czasie wysyłając odpowiednią informację pod adres poczty elektronicznej [email protected].
 5. Zgody jakich udziela Użytkownik, który zamawia Newsletter:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.) przez: Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerka z siedzibą w Warszawie, ul. Aleksandra Wejnerta 28A, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” oraz przepisami ustawodawstwa krajowego dotyczącego danych osobowych. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda została udzielona w sposób dobrowolny.
 • Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez: Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerka z siedzibą w Warszawie, ul. Aleksandra Wejnerta 28A, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego (telemarketing), prowadzonego przez wskazane firmy, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

 

Informacja Administratorów Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych są:
  Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerka z siedzibą przy ulicy Aleksandra Wejnerta 28A, 02-619 Warszawa, NIP: 5252515108, REGON: 144777694
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected];
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.);
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 5. Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3, będą przechowywane przez okres 10 lat;
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

7

Usługa umożliwienia złożenia CV

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony ma prawo do przesłania swojego CV w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez SRDK, przy użyciu zakładki „kariera” na wskazany adres mailowy.
 2. Złożenie CV wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych zawartych w CV.

8

Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych Osobowych przedstawionych przez Użytkownika przy użyciu Strony, SRDK pełni funkcję Administratora mogą być w szczególności adres poczty elektronicznej podawany w związku z zamówieniem Newslettera (§ 6) oraz dane osobowe zawarte w CV w przypadku składania aplikacji przez Stronę (§ 7).
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności, do formularzy umożliwiających zamówienie Newslettera oraz składanie CV, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
 4. Cel przetwarzania danych w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych Osobowych.

9

Kontakt i reklamacje

 1. SRDK dokłada należytej staranności celem zapewnienia właściwego działania Strony. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń co do działania Strony, na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Użytkownik korzystający z usług opisanych w § 6 i § 7 Regulaminu, ma prawo składania reklamacji na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis zastrzeżenia i adres poczty elektronicznej Użytkownika, aby SRDK mogła wysłać do Użytkownika odpowiedź na zastrzeżenia.
 4. SRDK może zwrócić się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji, potrzebnych do udzielenia odpowiedzi.
 5. SRDK zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji, w tym szczegółowego opisu zastrzeżenia i adresu poczty elektronicznej Użytkownika.

10

Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Może także nastąpić okresowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. SRDK nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działania lub brak dostępności Strony wynikające lub związane z przyczynami wskazanymi w pkt 1 powyżej lub z innych przyczyn niezależnych od SRDK.

11

Zmiana Regulaminu

 1. SRDK ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie umieszczenia zmian Regulaminu na Stronie lub w innym dniu wskazanym w zmianach do Regulaminu.

12

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), RODO oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.