Newsletter SRDK 6/2019

W dzisiejszym Newsletterze przeczytacie o:

 • pierwszym polskim wyroku w sprawie frankowiczów po wyroku TSUE
 • WIS – wiążącej informacji stawkowej
 • zmianach dotyczących upadłości konsumenckiej
 • Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Polski wyrok frankowy po wyroku TSUE

Warszawski sąd uznał niektóre klauzule umowne za niedozwolone, wobec czego nie wiążą kredytobiorców. Bank udzielający kredytu podniósł argument, że po uznaniu klauzul za niedozwolone, raty za okres sporny powinny zostać rozliczone w oparciu o kurs średni NBP. Sąd odwołując się do wyroku TSUE z 3 października 2019 r. nie podzielił argumentacji banku, wskazując, iż nie można uzupełniać umowy kredytowej po usunięciu z niej niedozwolonych zapisów.

W takiej sytuacji na klientach banku ciąży obowiązek spłaty zobowiązania którego kapitał wyrażony jest w PLN, a jego oprocentowanie opiera się na wskaźniku LIBOR dla franka.

Pełnomocnik banku zapowiedział wniesienie apelacji.

Wiążąca informacja stawkowa

Od 1 listopada organy podatkowe pomogą odpowiednio zakwalifikować towar lub usługę i określić dla nich prawidłową stawkę podatku VAT.

Z wnioskiem o wydanie WIS może wystąpić podatnik posiadający numer NIP, inny podmiot dokonujący lub zamierzający dokonać opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, a także zamawiający w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

WIS wiąże organy podatkowy wobec podmiotów, dla których została wydana w odniesieniu do:

 • towarów, których dostawa, import lub nabycie zostały dokonane po dniu, w którym doręczono WIS,
 • usług wykonanych po dniu, w którym WIS została doręczona oraz
 • towarów i usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

Organ podatkowy zobowiązany jest wydać WIS bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu trzech miesięcy od wystąpienia o jej wydanie.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł.

Upadłość konsumencka po zmianach

 Podpisana przez Prezydenta we wrześniu ustawa zmieniająca ustawę upadłościową m.in. rezygnuje z konieczności badania przez sąd na etapie ogłaszania upadłości kwestii zawinienia dłużnika w doprowadzeniu bądź pogłębieniu stanu niewypłacalności. Okoliczności dotyczące zawinienia przez dłużnika doprowadzenia do niewypłacalności będą brane pod uwagę przy ustalaniu planu spłaty na wniosek upadłego.

Nowa regulacja przewiduje możliwość przeprowadzenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w procedurze uproszczonej, bez udziału sędziego-komisarza.

Dłużnikowi niebędącemu przedsiębiorcą umożliwiona została także szybka sprzedaż całego majątku podlegającego egzekucji w trybie przygotowanej likwidacji.

Ustawa zezwala na zawieranie przez dłużników układów z wierzycielami pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego czuwającego nad wykonaniem zawartego układu, z ograniczonym udziałem sądu. Funkcję sędziego-komisarza mogą pełnić także referendarze sądowi.

Dodatkowo ustawa systematyzuje i doprecyzuje szereg zapisów, które mogły budzić wątpliwości interpretacyjne, a wiążą się z określaniem:

– części dochodu upadłego niewchodzącej do masy upadłości,

– kiedy kończy się sprawowanie funkcji przez tymczasowego nadzorcę sądowego / zarządcę przymusowego,

– zakresu kosztów postępowania upadłościowego.

Jednoznacznie wskazano m.in., że zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia.

Centralna Ewidencja Beneficjentów Rzeczywistych

Już 13 października zacznie funkcjonować CEBR, wprowadzona ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu beneficjentem rzeczywistym jest osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad klientem poprzez posiadane wynikające z okoliczności prawnych lub faktycznych uprawnienia, które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta lub też osoba lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Szczegółową definicję beneficjenta rzeczywistego określono w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Osoby uprawnione do reprezentacji:

 • spółek jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnych (a wkrótce również prostych spółek akcyjnych)

wpisanych do KRS  w dacie uruchomienia rejestru mają 6 miesięcy na dokonanie zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do rejestru prowadzonego przez ministra finansów.

Na nowo tworzone podmioty (13 października 2019 r. lub później) ustawa nakłada obowiązek dokonania zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty wpisu spółki do rejestru.

Uchylenie się od obowiązku będzie mogło skutkować nałożeniem na spółkę kar pieniężnych.

Udostępnij:

Czytaj więcej

WEBINARIUM – Jak skutecznie przenieść swoją dz...

Szanowni Państwo, w ramach Kampanii #pokonamykryzys#wspólnie Kancelaria SRDK organizuje cykl webinariów mających na celu wsparcie przedsiębiorców w obecnej sytuacji prawno...

02/06/2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 ODWIESZA TERMINY PROCESOWE ...

W dniu 16 maja 2020 roku weszła w życie tzw. Tarcza antykryzysowa 3.0., czyli ustawa z dnia 14 maja 2020...

22/05/2020

WEBINARIUM – Pracodawca w obliczu pandemii. Ob...

Szanowni Państwo, w ramach Kampanii #pokonamykryzys#wspólnie Kancelaria SRDK organizuje cykl webinariów mających na celu wsparcie przedsiębiorców w obecnej sytuacji prawno...

13/05/2020