Newsletter SRDK 9/2019

W dzisiejszym Newsletterze przeczytacie o:

– niższych składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców w ramach pakietu Mały Zus +

– uzasadnieniu wyroku SN w zakresie możliwości i sposobu „odfrankowienia” kredytu

– zawieszeniu podatku od hipermarketów

 

Mały ZUS+ od stycznia 2020 r.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poszerza krąg przedsiębiorców uprawnionych do opłacania proporcjonalnych składek.

Proponowane zmiany umożliwią skorzystanie z obniżenia składek na ubezpieczenia tym przedsiębiorcom, którzy w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający 120 tysięcy zł.

Wysokość składki w ramach  Małego ZUS uzależniona będzie nie jak dotąd od dochodu, lecz od przychodu, a określanie podstawy jej wymiaru odbywać się będzie w oparciu o niepodlegający zmianie współczynnik 0,5. W sytuacji gdy przedsiębiorca spełni podstawowy warunek osiągniętego przychodu w wysokości maksymalnie 120 tys. złotych, wówczas podstawę wymiaru składek na jego ubezpieczenia społeczne obliczać się będzie zgodnie z wysokością przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, który osiągnął w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru składek będzie wobec tego stanowić połowę dochodu, z uwzględnieniem liczby dni prowadzenia działalności.

W sytuacji gdy składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, liczony na potrzeby określenia podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na kolejny rok, powinien zostać powiększony o ich wysokość.

Wśród obowiązków przedsiębiorców znajdzie się konieczność informowania ZUS o dochodzie i formie opodatkowania w raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. W odniesieniu do opłacających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz korzystających z karty podatkowej i jednocześnie rozliczających VAT ustalono, że za dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym przyjmować będzie się połowę odpowiednio osiągniętego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub też połowę wartości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, bez kwoty tego podatku.

Pomimo toczącej się od dłuższego czasu dyskusji o włączeniu twórców i artystów do grona przedsiębiorców uprawnionych do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych warunkach, ustawodawca nie zdecydował się na ten krok.

Zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2020 roku.

Co wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów?

Sąd Najwyższy wskazał w uzasadnieniu, iż w razie wystąpienia sporu o ważność umowy kredytu denominowanego do obcej waluty, w której zawarta została niedozwolona klauzula dotycząca sposobu denominacji, należy wziąć pod uwagę dwie możliwości rozstrzygnięcia. Pierwsza z nich to ustalenie, zgodnie z przepisami krajowymi, czy po wyeliminowaniu klauzuli niedozwolonej umowa kredytu może obowiązywać w pozostałym zakresie. Druga możliwość to uznanie umowy za nieważną lub unieważnienie zawartej umowy, która bez klauzuli niedozwolonej nie może dalej funkcjonować w obrocie prawnym.

Sąd wyjaśnił również, że uprawnieniem klienta jest wskazanie na niedozwolony charakter klauzuli umownej, której pozostawienie w umowie może godzić w jego interesy. W określonych okolicznościach kredytobiorca może dojść do przekonania, że jeżeli wyeliminowanie klauzuli niedozwolonej prowadziłoby do unieważnienia umowy, to korzystniejsze dla niego będzie on jej utrzymanie i jednocześnie utrzymanie w mocy całej umowy. Po ustaleniu okoliczności rozpoznawanej konkretnie sprawy konsument winien oświadczyć, które rozwiązanie wybiera jako korzystniejsze.

Według SN odwołanie się do kursów walut zawartych w „Tabeli kursów” ogłaszanych w siedzibie banku narusza równorzędność stron umowy poprzez nierównomierne rozłożenie uprawnień i obowiązków między nimi. Taki zabieg narusza ekonomiczny interes klienta banku, determinując wysokość poszczególnych rat kredytu.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd drugiej instancji weźmie pod uwagę możliwość utrzymania w mocy zawartej umowy kredytu po wyeliminowaniu z niej klauzul waloryzacyjnych jako niedozwolonych postanowień umownych. Może to wiązać się z uznaniem kredytu za otrzymany w złotych polskich, a nie we frankach szwajcarskich, z równoczesnym przyjęciem oprocentowania określonego w umowie, tj. stopy LIBOR.

 

Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych zawieszony do 1 lipca 2020 roku

W ostatnich dniach listopada Rada Ministrów przyjęła ustawę zmieniającą ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, w której przesunięto datę nałożenia na hipermarkety obowiązku podatkowego. Nowy podatek zapłacą sklepy osiągające przychód z handlu detalicznego powyżej 17 mln złotych. Ustawodawca przewidział dwie stawki podatku: 0,8% od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln oraz 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie.

Zawieszenie podatku związane jest z toczącym się przed TSUE postępowaniem odwoławczym w sprawie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Zdaniem KE, obowiązek podatkowy nałożony na sklepy wielkopowierzchniowe należy oceniać w kategorii niedozwolonej pomocy publicznej poprzez faworyzowanie mniejszych sklepów. Sąd UE w I instancji uznał, że nie można upatrywać się naruszenia zakazu selektywnych korzyści tylko i wyłącznie w zastosowaniu progresywnej struktury podatku.

TSUE rozstrzygnie spór w ciągu kilku miesięcy.

Udostępnij:

Czytaj więcej

Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej dzi...

Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem relatywnie tanim i szybkim do...

04/08/2020

Koronawirus: prawa i obowiązki osoby odbywającej kwa...

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, LL.M. opublikowanym na łamach portalu Rzeczpospolita.pl Tym razem poruszamy temat: "Koronawirus:...

16/07/2020

Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych

Na łamach portalu Sozosfera.pl poruszamy temat nowych uprawnień organizacji ekologicznych. Projekt z 19 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy...

16/07/2020