Newsletter SRDK lipiec/2022

Newsletter SRDK lipiec/2022… i wiesz o wszystkim.

 

W tym wydaniu Newslettera SRDK piszemy o:

  • Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego, która ujednolica linię orzeczniczą;
  • Cyfrowym dzienniku budowy- nowelizacji Prawa budowlanego;
  • Nowym rozporządzeniu, które zautomatyzuje czynności związane z uzyskiwaniem informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zapraszamy do lektury!

*****************************************

Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na LinkedIn i subskrypcji biuletynu, dzięki czemu co miesiąc będą Państwo otrzymywać powiadomienie o pojawieniu się nowego wydania Newslettera SRDK, w którym opisujemy najnowsze, istotne dla przedsiębiorców aktualności i zmiany prawne.

 

 

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, która ujednolica linię orzeczniczą- Można pouczyć przedsiębiorcę wywożącego śmieci za nierzetelne sprawozdanie

Dnia 14 grudnia 2021 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęciu uchwały odpowiadającej na pytanie: Czy w postępowaniach w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie przepisów Rozdziału 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.) (dalej jako ustawa o ucip) stosuje się art. 189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) (dalej jako KPA)?

Przedmiotowa sprawa dotyczy przedsiębiorców zajmujących się wywozem i utylizacją śmieci, jak również gminnych jednostek organizacyjnych, które nie odbierają odpadów. Zgodnie z przepisem art. 189f KPA, organ administracji publicznej odstępuje od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli:

  • Waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa;
  • Za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna.

Zgodnie z przepisami Rozdziału 4d ustawy o ucip, jeżeli przedsiębiorca, który odbiera odpady komunalne od właściciela nieruchomości, przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, a jeżeli nie zastosuje się do wezwania o uzupełnienie lub poprawienie sprawozdania w terminie 14 dni- od 500 zł do 5000 zł.

W związku z powyższymi przepisami, wyłoniły się dwie linie orzecznicze:

  • Należy stosować przepis art. 189f KPA o odstąpieniu od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej;
  • Nie można od kary odstąpić.

 Naczelny Sąd Administracyjny wydając uchwałę dnia 9 czerwca 2022 r. (III OPS 1/21) orzekł, że do postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w przepisach Rozdziału 4d ustawy o ucip stosuje się art. 189f KPA.

W uzasadnieniu NSA wskazał, że celem zmiany ustawy KPA było ujednolicenie całego procesu administracyjnego. Wobec tego art. 189f KPA należy stosować do przepisów ustawy o ucip.

 

 

Cyfrowy dziennik budowy- Nowelizacja Prawa budowlanego

Dnia 29 kwietnia 2022 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (dalej jako nowelizacja). Do głównych zmian, które przewiduje nowelizacja należy zaliczyć umożliwienie prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej oraz uregulowanie działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Wprowadzenie elektronicznej formy dziennika budowy i książki obiektu budowlanego nie spowoduje, że znikną ich papierowe odpowiedniki. Na podstawie przepisów nowelizacji, Inwestor będzie miał wybór, czy prowadzić dziennik w formie papierowej, czy w elektronicznej. To samo będzie dotyczyło książek obiektu budowlanego.

Do pozostałych zmian, które przewiduje nowelizacja należy zaliczyć zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Sejm przyjął nowelizacje bez głosu sprzeciwu dnia 9 czerwca 2022 r., wprowadzając jedynie poprawki do projektu ustawy. Do tych poprawek należy zaliczyć nowe brzmienie przepisów, które zostaną wprowadzone jako art. 12 5g i 5h do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (dalej jako Prawo budowlane). Przepis art. 12 5g Prawa budowlanego będzie stanowił, że „dane identyfikujące uprawnienia budowlane, uznane kwalifikacje zawodowe oraz dane dotyczące osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje, podlegają wpisowi do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane”. Następnie art. 12 5h będzie stanowił, że „niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych stała się ostateczna, właściwa Krajowa Rada izby samorządu zawodowego przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru budowlanego dane, o których mowa w ust. 5g. za pomocą systemu e-CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy”.

Senat jednogłośnie poparł nowelizację dnia 30 czerwca 2022 r. zgłaszając poprawki. Jedną z nich jest zastąpienie określenia „system Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego” określeniem „system Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego”.

Nowelizacja trafi teraz do Sejmowej Komisji Infrastruktury.

 

 

Nowe rozporządzenie, które zautomatyzuje czynności związane z uzyskiwaniem informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

Do wewnętrznych konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (dalej jako projekt rozporządzenia).

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (dalej jako obowiązujące rozporządzenie), definiując w § 2 pkt 4 zarejestrowanego użytkownika, nie spełnia wymagań określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (dalej jako dyrektywa).

W obowiązującym rozporządzeniu za zarejestrowanego użytkownika uznaje się osobę, której przydzielony został adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem. Konto zarejestrowanego użytkownika musi być autoryzowane poprzez podpisanie go podpisem zaufanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Uniemożliwia to potwierdzenie tożsamości w sposób, o którym stanowi art. 13b dyrektywy. W związku z powyższym, w projekcie rozporządzenia wprowadzono nowe rozwiązania pozwalające na identyfikacje osoby fizycznej przy wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej uznanego na potrzeby transgranicznego uwierzytelniania zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1993/93/WE (dalej jako rozporządzenie).

Składanie wniosków do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego będzie możliwe jedynie za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym przez uwierzytelnionego użytkownika uprawnionego. Uwierzytelnienie osoby fizycznej będzie następowało na podstawie środka identyfikacji elektronicznej. Tym samy w projekcie rozporządzenia wprowadzono pojęcia: „uprawnionego użytkownika”, „konta”, „uwierzytelnienia”, w celu zunifikowania pojęć używanych w rozporządzeniu z pojęciami zawartymi w innych aktach wykonawczych dot. postępowania z wykorzystaniem konta.

Projekt rozporządzenia umożliwi zautomatyzowanie czynności związanych z udzielaniem informacji. Wnioski składane w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego zostaną udostępnione w systemie teleinformatycznym. Dodatkowo, utworzony zostanie nowy formularz wniosku o ustalenie statusu osoby fizycznej lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pracowników Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego trafiały będą wnioski wymagające uprawnień do pozyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz wnioski o zwolnienie od opłaty lub odroczenie płatności. Pozostałe wnioski zostaną przetworzone automatycznie przez system teleinformatyczny i zostanie automatycznie udzielona odpowiedź opatrzona pieczęcią elektroniczną.

Rozporządzenie planowo ma zostać wprowadzone w dniu 1 sierpnia 2022 r. z wyjątkiem kilku przepisów, które mają wejść w życie 16 marca 2023 r.

 

 

 

Opracowanie: Prawnik/ Asystent prawny Adrian Kozubowski

Udostępnij:

Czytaj więcej

Newsletter SRDK lipiec/2022

Newsletter SRDK lipiec/2022... i wiesz o wszystkim.   W tym wydaniu Newslettera SRDK piszemy o: Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego, która...

13/07/2022

Newsletter SRDK czerwiec/2022

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury Newslettera SRDK! Tak jak dotychczas prezentujemy w nim Państwu trzy najważniejsze, najnowsze informacje ze świata...

15/06/2022

Newsletter SRDK maj/2022

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury Newslettera SRDK! Tak jak dotychczas prezentujemy w nim Państwu trzy najważniejsze, najnowsze informacje ze świata...

17/05/2022