Newsletter SRDK listopad/2021

W listopadowym Newsletterze piszemy o:

  • nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji;
  • projekcie zmiany ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych;
  • powrocie do komisji senackiej projektu noweli o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Koniec dotychczasowych limitów długości reklam dla kanałów telewizyjnych – nowelizacja ustawy o radiofonii              i telewizji.

Jeszcze do niedawna nadawcy telewizyjni zobowiązani byli do zachowania limitu długości reklam na godzinę czasu antenowego, który wynosił 20% i określony był przez prawo europejskie. Oznacza to, że w ciągu godziny stacja telewizyjna mogła wyemitować 12 minut reklam.

W dniu 1 listopada 2021 r., na skutek wejścia w życie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zasady emitowania reklam uległy zmianie. Obecnie limity podzielono na pasma godzinowe:

  • od 06:00 do 18:00 – maksymalny limit reklam wynosi 144 minuty
  • od 18:00 do 00:00 – maksymalnie limit reklam wynosi 72 minuty
  • od 00:00 do 06:00 – nie ma żadnego limitu

Jak można łatwo zauważyć wskazane limity wciąż stanowią 20% czasu antenowego, jednak to nadawcy zadecydują            jak podzielą długość emitowania reklam w podanych przedziałach czasowych.

Nastąpiła także zmiana w tzw. blokach autopromocyjnych emitowanych między programami, nazywanych również ramówkami. Dotychczas mogły one trwać nie dłużej niż dwie minuty w ciągu godziny. Nowelizacja sprawiła, że ów limit przestał obowiązywać.

Ze zmian, które nastąpiły, niezadowoleni mogą być widzowie programów sportowych. Uprzednio prawo zezwalało na emisję reklam tylko podczas przerw w rozgrywkach. Aktualnie przepisy zezwalają na przerwanie meczu pojedynczą reklamą.

Natomiast wprowadzone zmiany w emisji reklam nie dotyczą audycji religijnych oraz serwisów informacyjnych, dokumentalnych i publicystycznych trwających krócej niż 30-minut. Dozwolone jest przerwanie w celu nadania reklamy filmu będącego audycją dla dzieci trwającego dłużej niż godzinę.

 

Projekt zmiany ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.

19 października 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy          o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych przygotowany przez resort rolnictwa i rozwoju wsi. Celem tego rządowego projektu jest usprawnienie postępowań scaleniowych i wymiany gruntów.

Do najważniejszych rozwiązań przewidzianych w projekcie nowelizacji zaliczyć można wykorzystanie komunikacji elektronicznej przy postępowaniach scaleniowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądu na rozpatrywanie odwołań i skarg. W projekcie zaproponowano skrócenie terminu na rozpatrywanie odwołań od decyzji o zatwierdzeniu projektu scaleniowego lub wymiany gruntów do 3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ, a także wprowadzenie terminu dla wojewódzkich sądów administracyjnych, który wynosiłby 2 miesiące, na rozstrzygnięcia skargi w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia lub wymiany gruntów, która jest wolna od braków formalnych i opłacona.

Kluczowym rozwiązaniem jest także brak możliwości uchylenia zaskarżonej decyzji po upływie 2-miesięcznego terminu     w sytuacji, gdy skargę uwzględniono. Możliwe będzie jedynie stwierdzenie wydania jej z naruszeniem prawa.

Ponadto zrezygnowano z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie obowiązku zamieszczania postanowień o wszczęciu postępowania scaleniowego, postanowień organu wyższego stopnia oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędu obsługującego organ, który je wydał.

Projekt zawiera także zapisy odnoszące się do dokonania wpisu w księgach wieczystych. Według nowych przepisów to starosta będzie organem właściwym do występowania z wnioskiem do sądu wieczysto-księgowego o dokonanie wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian, które podano w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.

 

Projekt noweli o ochronie gruntów rolnych i leśnych wraca do komisji senackiej.

Celem nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest ułatwienie prowadzenia pozarolniczej działalności        w gospodarstwie rolnym. Ma ona mieć przełożenie na uproszczenie procedury w zakresie podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników działalności nierolniczej na gruntach rolnych przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego. Nowe przepisy zwalniają z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenie opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

Senat 28 października br. rozpatrywał ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W trakcie czwartkowego spotkania zgłoszono dwie poprawki doprecyzowujące dwie wcześniej przyjęte poprawki przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt nowelizacji ustawy został złożony przez grupę posłów PIS i Kukiz’15. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Opracowanie: Aleksandra Jaroszkiewicz

Udostępnij:

Czytaj więcej

Do grona Partnerów SRDK dołącza adwokat Katarzyna Ma...

Szanowni Państwo,   w SRDK wiemy, że profesjonalizm i wiedza to nie wszystko - współczesna kancelaria prawna musi stale się...

17/01/2022

Awans Aleksandry Jaroszkiewicz na stanowisko Junior ...

Szanowni Państwo,   W większości organizacji nadejście nowego roku to czas posumowań, promocji i awansów. Nie inaczej jest w SRDK....

14/01/2022

Newsletter SRDK styczeń/2022

W styczniowym Newsletterze piszemy o: Podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która to jest kolejnym...

13/01/2022