Newsletter SRDK maj/2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury Newslettera SRDK!

Tak jak dotychczas prezentujemy w nim Państwu trzy najważniejsze, najnowsze informacje ze świata prawniczego, teraz jest on jednak dostępny również w formie comiesięcznego biuletynu dla naszych Obserwatorów na platformie LinkedIn.

Jeśli zatem chcą być Państwo na bieżąco i wiedzieć o najnowszych zmianach w prawie- zapraszamy do obserwowania profilu Kancelarii SRDK i subskrypcji biuletynu.

*******************************************************

W Newsletterze maj / 2022 piszemy o:

  • Projekcie ustawy, która zmieni między innymi Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska;
  • Ataku Federacji Rosyjskiej na Prawo własności przemysłowej. Czy firmy z Polski będą w stanie chronić swoje prawa przed podróbkami na terytorium Rosji?
  • Nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Koniec kradzieży spółek.

 

Zapraszamy do lektury.

******************************************************************************************

 

Projekt ustawy, która zmieni między innymi Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska.

W wykazie prac legislacyjnych Sejmu znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronę środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Nowy projekt ustawy został zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Głównym celem proponowanych zmian jest usprawnienie procesów inwestycyjnych w sektorze: drogowym, kolejowym i wodnym. W oparciu o analizy Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Międzyresortowy Zespół ds. przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych zidentyfikował przepisy, które wpływają negatywnie na tempo procesów inwestycyjnych. Wskazano, że w obecnej sytuacji odbudowy gospodarki po zakończeniu pandemii COVID, kluczowe znaczenia ma wsparcie inwestycji kolejowych, drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych.

Zmiany mają dotyczyć przepisów takich ustaw, jak:

-Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (zwana dalej jako „ustawa ooś”);

-Prawo ochrony środowiska;

-Ustawa o transporcie kolejowym;

-Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

-Prawo wodne.

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach ustawy ooś przewidują między innymi:

-Wprowadzenie dla organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dalej jako „mpzp”), jeżeli został uchwalony na początkowym etapie postępowania, przez nałożenie na organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia, w przypadku stwierdzenia niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp przed wystąpieniem do organów współdziałających.

Proponowane rozwiązanie wyeliminuje zbędne czynności związane z prowadzeniem dalszego postępowania (w tym wystąpienia o stosowne opinie i uzgodnienia) w sytuacji, gdy już na wstępnym etapie postępowania zostanie stwierdzona niezgodność z mpzp.

Duże zmiany przewidziane zostały dla ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne. Ustawa przewidywać będzie wyłączenie z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego przebudowy i odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowych. Dodatkowo, zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia działań polegających na odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub rozbiórce urządzeń pomiarowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej jako „PGWWP”). PGWWP uzyskać ma również uprawnienie do nabywania nieruchomości na cele inne, niż inwestycyjne realizowane na podstawie ustawy dotyczącej inwestycji powodziowych.

Najmniej zmian przewidziano dla ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo Ochrony Środowiska. Zmianie ulec ma jedynie art. 175 ustawy, który ma zostać doprecyzowany poprzez ustalenie, że okresowe pomiary hałasu prowadzi się na terenach, dla których określono dopuszczalne poziomy hałasu.

Rada Ministrów planuje przyjąć projekt w drugim kwartale bieżącego roku.

 

 

Czy firmy z Polski będą w stanie chronić swoje prawa przed podróbkami na terytorium Rosji?- atak Federacji Rosyjskiej na Prawo własności przemysłowej.

Federacja Rosyjska uchwaliła 6 marca 2022 r. dekret, który ustanawia nową metodologie ustalania kwoty odszkodowania firmom w przypadku podjęcia decyzji o wykorzystaniu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego bez ich zgody. W stosunku do podmiotów, które związane są w jakiś sposób z tak zwanymi „państwami nieprzyjaznymi” Rosji, odszkodowanie wynosić ma 0%.

Ochrona patentowa w polskim prawie umożliwia osobie uprawnionej dysponować swoim uprawnieniem. Może decydować o sprzedaży do niego praw lub udzielaniu licencji osobom trzecim. Osoba posiadająca patent może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Uprawniony może żądać natychmiastowego zaprzestania naruszania uprawnienia, wycofania z obrotu wynalazków z wykorzystaniem patentu, a także zwrotu korzyści uzyskanych niezgodnie z prawem.

Wspomniany dekret legalizuje w Federacji Rosyjskiej tak naprawdę kradzież i w takich warunkach rynek rosyjski może zostać wypełniony „podróbkami”.

Co może zrobić podmiot posiadający patent na terytorium Federacji Rosyjskiej? Tak naprawdę nie ma możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw przed sądownictwem rosyjskim. Podmioty, których prawa zostaną naruszone, mogą rozważyć dokonanie cesji swoich patentów na rzecz zaufanego pełnomocnika z kraju nie wpisanego na listę „państw nieprzyjaznych Rosji”.

 

 

Kradzież Spółek- Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 Dnia 7 kwietnia 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma zapewnić przedsiębiorcom narzędzia, dzięki którym będą mogli podjąć obronę przed tak zwaną „Kradzieżą Spółek”. Proceder ten polega na podstępnym wprowadzaniu wpisów w rubrykach Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioski, które opierają się na nieprawdziwych danych dotyczą między innymi reprezentacji podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym oszuści przejmują reprezentację podmiotów wpisanych do rejestru bez wiedzy wspólników, zarządców. Uchwalone przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Przeciwdziałaniu kradzieży ma pomóc usługa newslettera. Każdy kto wskaże numer w Rejestrze podmiotu, otrzyma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o:

  1. Zarejestrowaniu w systemie teleinformacyjnym sprawy obejmującej numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy- w przypadku rejestru przedsiębiorców;
  2. Dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru obejmującą numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu- w przypadku rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Tym samym każdemu zainteresowanemu przesyłane będą automatycznie podstawowe informację dostępne w aktach rejestrowych i w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorcy zyskują tym samym dodatkowy mechanizm pozwalający im szybko reagować na takie próby kradzieży. Mariusz Warchoł, wiceminister Sprawiedliwości stwierdził, że „Ustawa będzie chroniła przeszło 600 tyś. przedsiębiorców i 130 tyś. podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń przed tzw. kradzieżą spółki”.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym trafił do Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przepisy ustawy zostały przyjęte bez żadnych poprawek przez Senat dnia 28 kwietnia 2022 r. a 2 maja 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał wspomnianą nowelizację.

Ustawa ma wejść w życie 21 czerwca 2022 r.

 

 

 

Opracowanie: Adrian Kozubowski, Prawnik/ Asystent Prawny.

 

Udostępnij:

Czytaj więcej

Newsletter SRDK lipiec/2022

Newsletter SRDK lipiec/2022... i wiesz o wszystkim.   W tym wydaniu Newslettera SRDK piszemy o: Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego, która...

13/07/2022

Newsletter SRDK czerwiec/2022

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury Newslettera SRDK! Tak jak dotychczas prezentujemy w nim Państwu trzy najważniejsze, najnowsze informacje ze świata...

15/06/2022

Newsletter SRDK maj/2022

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury Newslettera SRDK! Tak jak dotychczas prezentujemy w nim Państwu trzy najważniejsze, najnowsze informacje ze świata...

17/05/2022