Newsletter SRDK wrzesień/ 2022

Newsletter SRDK wrzesień… i wiesz o wszystkim.

Szanowni Państwo,

We wrześniowym newsletterze piszemy o:

  • Kolejnych zmianach w Prawie budowlanym;
  • Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego- zaświadczenie o samodzielności lokalu można wydać na wniosek osoby, która nie ma do niego tytułu prawnego;
  • Nowych zasadach dotyczących transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek.

***************************************************************************************************

Kolejne zmiany w Prawie budowlanym.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dalej jako „Projekt nowelizacji”) zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Podstawowym celem wprowadzenia Projektu nowelizacji jest zmniejszenie obciążeń dla Inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego.

Jedną z proponowanych zmian jest ujednolicenie procesu budowlanego dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej 70 m² z tymi, które przekraczają tę powierzchnię. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy powyżej 70 m² nie będzie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie, organ administracji architektoniczno- budowlanej nie będzie mógł wnosić sprzeciwu od zgłoszenia budowy. Wyłączenie możliwości wniesienia sprzeciwu ma zostać tak skonstruowane, żeby regulacje te dotyczyły wszystkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do katalogu Inwestycji zwolnionych z uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ma zostać dodana wolnostojąca elektrownia wiatrowa, której wysokość jest większa niż 3 metry i nie większa niż 12 metrów oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość. Budowa takich Inwestycji będzie wymagała zgłoszenia. Inwestycja w wolnostojące elektrownie wiatrowe, których wysokość nie przekroczy 3 metrów nie będzie wymagała nawet zgłoszenia.

Projekt nowelizacji zawiera również rozwiązania mające na celu pomoc w walce z suszą. Proponuje się, żeby zgłoszenia wymagała budowa wylotów do cieków naturalnych i budowa zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 3 m³ i nie większej niż 10 m³. Natomiast budowa takich zbiorników do pojemności 3 m³ nie będzie wymagała zgłoszenia.

Kolejną propozycją, która została wskazana w Projekcie nowelizacji jest utworzenie Bazy Projektów Budowlanych (Dalej jako „BPB”). Inwestor nie będzie musiał dołączać do wniosków (o pozwolenie na budowę lub o pozwolenie na użytkowanie) zgłoszeń i zawiadomień. Zamiast składania ich w wersji papierowej u organu weryfikującego wniosek, będzie mógł podać numer projektu, który zostanie umieszczony w BPB. Organ weryfikujący wniosek, nie będzie weryfikował projektu w wersji papierowej, a będzie miał dostęp do nich w wersji elektronicznej. Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą musiały przekazywać projektów budowlanych do organów nadzoru budowlanego, ponieważ znając numer projektu, będzie miał do niego dostęp w wersji elektronicznej.

Do pozostałych zmian proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii należy wskazać:

Doprecyzowanie przepisów dotyczących rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, tak aby rejestry obejmowały również wnioski o pozwoleniu na rozbiórkę i decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę- umożliwienie nakładania kar za przekroczenie terminów na wydanie decyzji o pozwoleń na rozbiórkę;

Rozszerzenie zasady oddawania do użytkowania obiektów budowlanych w drodze zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz ograniczenie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie- pozwolenie na użytkowanie ma być wymagane jedynie w przypadku, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz gdy sam inwestor dobrowolnie o to występuje;

Rezygnacja w stosunku do domów jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych kategorii III z procedury formalnego oddawania do użytkowania, tak aby oddanie do użytkowania następowało w momencie złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu. Wymagane będzie jednak dołączenie do dokumentacji budowy: projektu technicznego, protokołów badań i sprawdzeń w tym- przyłączy i instalacji, dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Projekt nowelizacji został oznaczony numerem UD427 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to ostatni kwartał bieżącego roku.

 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego- zaświadczenie o samodzielności lokalu można wydać na wniosek osoby, która nie ma do niego tytułu prawnego.

Prezydent miasta Rzeszowa odmówił wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego wskazując na brak interesu prawnego wnioskodawcy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy tę Decyzję, wskazując że wnioskodawca nie legitymuje się tytułem prawno-rzeczowym do nieruchomości, a w związku z tym nie posiada legitymacji ze względu na interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Wnioskodawca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie powołując się na naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy. Skarżący wskazał również, że przed sądem rejonowym z jego wniosku toczy się postępowanie o zasiedzenie lokalu mieszkalnego, o którego wydanie zaświadczenia o samodzielności wniósł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarówno Decyzję Prezydenta Rzeszowa, jak i Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wskazał, że podstawa na której oparto wskazywane rozstrzygnięcia jest wadliwa. Podstawa dla wydania zaświadczenia powinien stanowić art. 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego, w powiązaniu z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2021 poz. 1048 ze zm.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze uzasadniło odmowę wydania zaświadczenia brakiem interesu prawnego po stronie skarżącego ze względu na brak tytułu prawno-rzeczowego do nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że zaświadczenie wydaje się ze względu na interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Interes prawny wskazany w art. 217 § 2 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego może być wywodzony z zarówno z norm prawa materialnego, jak i przepisów procesowych. Zatem interes prawny ma osoba, która chce się posłużyć zaświadczeniem w postępowaniu wyjaśniającym w innej sprawie, z uwagi na zasadę udziału strony w postępowaniu dowodowym, w tym prawo do składania wniosków dowodowych.

W przedmiotowej sprawie skarżący wykazał, że przed sądem rejonowym toczy się postępowanie o zasiedzenie lokalu mieszkalnego. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego miało stanowić wyłączny dowód na spełnienia przez lokal wymogów samodzielności. Wnioskodawca miał więc interes prawny o charakterze procesowym, ponieważ żądany dokument był potrzebny do przedłożenia w toku postępowania cywilnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 lipca 2022 r.- II SA/Rz 279/22.

 

 

Nowe zasady dotyczące transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad kolejnym projektem ustawy zmieniającej ustawę- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dalej jako „Projekt nowelizacji”). Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 8 sierpnia 2022 r.

Celem Projektu nowelizacji jest implementacja do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek.

Podstawowym założeniem Ministerstwa Sprawiedliwości jest zmiana art. 516 Kodeksu spółek handlowych, poprzez wprowadzenie procedur uproszczonych dla sytuacji, gdy przejęcie jest przeprowadzane przez spółkę, w której jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w spółce przejmującej i w spółce/spółkach przejmowanych, a spółka przejmująca nie przyznaje żadnych udziałów lub akcji na podstawie połączenia.

Zgodnie z dyrektywą 2019/151, obowiązek publikacji danych rejestrowych w biuletynie krajowym wskazanym do tego celu, został zniesiony. Publikację pozostawiono swobodnej ocenie państw członkowskich. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się w Projekcie nowelizacji na obowiązek złożenia wymaganych dokumentów co najmniej na pięć tygodni przed datą zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki, na którym ma zostać powzięta uchwała o danej operacji transgranicznej.

Projekt nowelizacji zaimplementował również rozwiązania zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. Chodzi o instrument ochrony wierzycieli, który znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy roszczenie wierzyciela spółki podlegającej podziałowi nie zostanie zaspokojone przez spółkę, której udzielone jest zobowiązanie. W takiej sytuacji pozostałe spółki przejmujące oraz spółka podlegająca podziałowi są za to zobowiązanie odpowiedzialne solidarnie razem ze spółką, której je przydzielono.

Projekt nowelizacji przewiduje również:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem danej operacji transgranicznej będzie składany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji do właściwego organu podatkowego do sądu rejestrowego, który przekaże ten wniosek do właściwego organu podatkowego;

Zwiększenie kompetencji sądu rejestrowego tzn. gdy sędzia będzie miał podejrzenie, że doszło do nadużyć w stosunku do pracowników, to będzie mógł przeprowadzić konsultacje z właściwymi organami i wyznaczyć biegłego;

Możliwość składania przez Państwową Inspekcję Pracy uwag w ramach procedury wydawania zaświadczeń o zgodności z prawem operacji transgranicznej.

 

 

Opracowanie: Prawnik/ Asystent Prawny Adrian Kozubowski 

Udostępnij:

Czytaj więcej

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023