Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę komandytową

Kontynuując cykl artykułów odnośnie poszukiwania alternatywnych względem jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) form prowadzenia biznesu, poniżej opisujemy uwarunkowania dotyczące przekształcenia JDG w spółkę komandytową.

Podstawową zaletą skłaniającą przedsiębiorców do prowadzenia biznesu w ramach spółki komandytowej jest to, że oferuje ona możliwość ograniczenia odpowiedzialności części wspólników, przy zachowaniu „jednokrotnego” opodatkowania wygenerowanych dochodów. W sytuacji, w której prowadzenie biznesu w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z „podwójnym” opodatkowaniem (dochód jest opodatkowany w spółce która go wygenerowała, a następnie również przy wypłacie zysku wspólnikom) wyżej wspomniane jednokrotne opodatkowanie stanowi niebagatelna korzyść.

Kodeks spółek handlowych (KSH) przewiduje możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej wyłącznie w spółkę kapitałową (tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną). KSH nie zawiera przepisów, które umożliwiłyby bezpośrednie przekształcenie JDG w spółkę osobową (tj. m.in. spółkę komandytową). Równocześnie Kodeks spółek handlowych przewiduje m.in. możliwość przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową. Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, w której jest to uzasadnione okolicznościami, chcąc dokonać przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową, zasadne może być skorzystanie z etapu przejściowego, jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na skutek ww. przekształcenia JDG powstaje jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co do której pełnię praw udziałowych ma dotychczasowy przedsiębiorca.

[Odnośnie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością polecamy nasz wcześniejszy artykuł, który znajdziecie Państwo tutaj.]

W dalszych krokach konieczne jest podjęcie czynności formalnych opisanych w KSH, na skutek których następuje przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Podstawowym dobrodziejstwem ze skorzystania z powyżej zarysowanej ścieżki jest to, że przekształconej spółce przysługują prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Relacje z otoczeniem spółki są kontynuacją wcześniejszego uwarunkowań i umów, nie ma koniczności zawierania na nowo wcześniej obowiązujących kontraktów (z tym, że zawarte przez przedsiębiorcę umowy mogą nakładać na niego pewne obowiązki wynikające ze zmiany formy prowadzenia biznesu, co wymaga wcześniejszej analizy kluczowych kontraktów). Nowopowstała spółka jest kontynuatorem również w relacjach z podmiotami publicznymi, ważność utrzymują wcześniej uzyskane zezwolenia i koncesje (poza wyjątkami w pewnych specjalnych sytuacjach, kiedy tak stanowi dana decyzja administracyjna albo ustawa).

Powyżej opisany proces dwustopniowego przekształcenia – w pierwszej kolejności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a w drugiej w spółkę komandytową – jest stosunkowo długotrwały i pracochłonny. W wielu sytuacjach, m.in.: gdy dobrodziejstwa wynikające z zasady kontynuacji nie są znaczne, zasadne może być dokonanie zmiany formy prowadzenia biznesu w inny sposób.

Podstawową alternatywą wobec powyżej zarysowanej dwuetapowej ścieżki jest założenie nowej spółki komandytowej i systematyczne „przeniesienie” na nią prowadzonego biznesu, m.in. przez zawieranie na nią nowych kontraktów, sprzedaż do niej składników majątku niezbędnych do jej funkcjonowania, etc. W takiej sytuacji mamy do czynienia z nowym podmiotem, niebędącym kontynuatorem prawnym dotychczas działającego przedsiębiorcy.

Kolejnym rozwiązaniem jest wniesienie aportem do spółki komandytowej przedsiębiorstwa przedsiębiorcy dotychczas prowadzącego działalność w formie działalności gospodarczej. W takim wypadku aportem jest przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników materialnych (w tym nieruchomości, maszyny) i niematerialnych (w tym wierzytelności względem kontrahentów, zasady funkcjonowania). W takim wypadku spółka jest jedynie w pewnych zakresach kontynuatorem dotychczas działającego przedsiębiorcy.

Podsumowanie

Tak jak zostało to zarysowane powyżej, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który zamierza zmienić formę prowadzonego biznesu na spółkę komandytową, dysponuje kilkoma ścieżkami, które mogą go do tego doprowadzić. Wybór najlepszej z nich uzależniony jest od jego konkretnej sytuacji, jak również jego planów odnośnie przyszłości prowadzonego przez niego biznesu.

Jeżeli omawiana tematyka dotyczy Państwa sytuacji, prosimy o kontakt, służymy radą, z chęcią pomożemy przy wyborze najlepszego dla Państwa rozwiązania.

 

Autor: aplikant adwokacki Krzysztof Wiecki

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023