Analiza założeń Tarczy Antykryzysowej

W ramach akcji pokonamykryzys wspolnie Zespół SRDK przedstawia swoją analizę założeń tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Zapraszamy do zapoznania się dokumentem i postawienia sobie pytania: Czy jestem przygotowany na kryzys?

Nasz Zespół jest gotowy aby pomóc w odpowiedzi na to pytanie. 

 

PODATKI, SKŁADKI, OPŁATY

 • Zwolnienie ze składek ZUS
 • Osoba samozatrudniona lub zatrudniająca mniej niż 10 osób może zostać zwolniona z obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiące marzec-maj 2020 roku. W przypadku samozatrudnionych warunkiem jest prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 roku oraz osiągnięcie, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek, przychodu w maksymalnej wysokości 15.681 zł.
 • Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej
 • Podatnik jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty prolongacyjnej w przypadku:
 • wydania decyzji o umorzeniu, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty podatku, jeśli podatnik złożył odpowiedni wniosek w czasie trwania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego lub w terminie 30 dni po ich ustaniu,
 • odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.
 • Rozliczenie straty
 • Podatnik może uwzględnić stratę za rok 2020 w podstawie opodatkowania za rok 2019, do wysokości 5 000 000 zł, jeśli uzyskał w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności. Rozliczenia dokonuje się składając korektę deklaracji za 2019 rok.
 • Odroczenie terminu płatności zaliczek
 • Przesunięty został termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od szeroko pojętych umów o pracę za miesiące marzec i kwiecień 2020 roku – do dnia 1 czerwca 2020 roku.
 • Odroczenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków
 • Przesunięty został termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. pod warunkiem, że nastąpił spadek o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz podatnik poniósł negatywne konsekwencji ekonomiczne z powodu epidemii.
 • Jednorazowe odpisy amortyzacyjne
 • Wprowadzono możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem epidemii, tj. m.in. masek ochronnych, respiratorów, środków odkażających.
 • Wydłużony termin do złożenia informacji o cenach transferowych
 • Wydłużony został termin do złożenia informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 roku w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 roku, a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 roku.
 • Wydłużony termin do wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • Wydłużony został termin do wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność należną za rok 2020 do dnia 30 czerwca 2020 roku.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Wyłączenie stosowania przepisów PZP
 • Wyłączone zostało stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.
 • Zmiana umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
 • Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego mają obowiązek niezwłocznego informowania się o wpływie okoliczności związanych z COVID-19 na wykonanie umowy oraz wysokość odszkodowań lub kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Do informacji należy dołączyć odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wystąpienie przeszkód. Po stwierdzeniu przez wykonawcę, że wskazane okoliczności mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, strony mogą wprowadzić zmiany do umowy, przy czym wzrost wynagrodzenia nie może przekroczyć 50 % wartości pierwotnej umowy.
 • Zmiana umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą
 • W przypadku zmiany umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, wykonawca i podwykonawca również powinni dokonać odpowiedniej zmiany łączącej ich umowy.
 • Ponadto, wykonawca i podwykonawca mogą dokonać zmiany umowy, jeśli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy.

 

ŚWIADCZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń
 • W przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników:
 • objętych przestojem ekonomicznym – w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • objętych obniżonym wymiarem czasu pracy – w wysokości maksymalnie 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

(przez pracowników rozumie się również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług).

 • Dofinansowanie do składek od wynagrodzeń pracowników
 • W przypadku przyznania dofinansowania do wynagrodzeń, przedsiębiorcy przysługują, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.
 • Świadczenie postojowe
 • Osoby samozatrudnione i wykonujące umowy cywilnoprawne mogą otrzymać tzw. świadczenie postojowe. Przyznawane jest ono na wniosek osoby zainteresowanej i wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia). Osobie samozatrudnionej świadczenie przysługuje jeśli:
 • nie zawiesiła działalności gospodarczej;
 • jej przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15 % niższy od przychodu w miesiącu poprzednim;
 • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek nie przekroczył 15 681 zł

lub

 • zawiesiła prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 roku;
 • rozpoczęła działalność przed 1 lutego 2020 roku;
 • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek nie przekroczył 15.681 zł.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie przysługuje jeśli:

 • umowa została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 roku;
 • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek nie przekroczył 15 681 zł.
 • Dofinansowanie z urzędu pracy
 • W przypadku ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dołączenia do wniosku m.in. oświadczenia o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (przy czym spadek musi wynieść co najmniej 30 % i liczy się go jako stosunek łącznych obrotów za dwa miesiące roku 2020 do dwóch analogicznych miesięcy poprzedniego roku).
 • Pożyczka do 5 000 zł
 • Możliwość uzyskania pożyczki w wysokości do 5 000 zł przez mikroprzedsiębiorcę, oprocentowanej w wysokości 0,0525 % w skali roku. Pożyczka ta może zostać umorzona pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
 • Gwarancje bankowe dla dużych przedsiębiorców
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek dużego przedsiębiorcy, może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów do 80 % kwoty kredytu. Bank nie pobiera prowizji za gwarancję za pierwszy roczny okres gwarancji. Kredyt musi zostać przeznaczony na finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Warunkiem uzyskania gwarancji jest niezaleganie, na dzień 1 lutego 2020 roku z podatkami oraz składkami z tytułu ubezpieczeń społecznych.

 

PRAWO PRACY:

 • Dodatkowy zasiłek dla rodziców
 • Wprowadzony został dodatkowy zasiłek dla rodzica/opiekuna zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres 14 dni.
 • Badania okresowe pracowników
 • Zawieszony został obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników.
 • Porozumienie z organizacjami związkowymi
 • Jeśli przedsiębiorca planuje przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy powinien zawrzeć porozumienie z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników, w zakresie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy i przekazać jego kopię właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
 • Ograniczenia praw pracowniczych
 • Pracodawca, który odnotował spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega z zapłatą danin publicznych może:
 • ograniczyć nieprzerwany odpoczynek pracowników;
 • zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy
 • zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Cudzoziemcy:

 • Wydłużony termin do złożenia wniosku „pobytowego”
 • Wydłużony został termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego do 30 dni od dnia następującego po dniu odwołania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Przy czym pobyt cudzoziemca uważa się za legalny jeśli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.
 • Wydłużenie okresu ważności wizy
 • Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
 • Wydłużenie okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy
 • Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
 • Wydłużenie terminu do opuszczenia kraju
 • Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po odwołaniu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

INNE

 • Rozwiązanie umów najmu w centrach handlowych
 • W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.
 • Najemca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.
 • Jeśli najemca nie złoży oferty, o której mowa powyżej najemca będzie zobowiązany do uregulowania należności za okres trwania zakazu prowadzenia działalności.
 • Zdalny udział w zebraniach organów kolegialnych spółek
 • Wprowadzono możliwość wzięcia udziału w posiedzeniach organów spółek przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
 • Wydłużenie terminu do wdrożenia PPK
 • O 6 miesięcy przedłużony został termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla pracodawców zatrudniających między 50 a 249 osób. W konsekwencji termin na wybór instytucji finansowej i zawarcie z nią umowy na zarządzanie wydłużono do 27 października 2020 r., zaś termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK wydłużono do 10 listopada 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na dokonanie zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Dla spółek handlowych wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 roku przedłużony został termin na zgłoszenie danych o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r.

pokonamykryzy wspólnie tarczaantykryzysowa srdk prawo kryzys

 

Kontakt z nami

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023