Elektroniczny projekt budowlany już od 1 lipca

Od 1 lipca jest już możliwy elektroniczny projekt budowlany!

Postulat cyfryzacji projektu budowlanego był podnoszony od lat, jednakże w okresie pandemii zalety związane z szybkością i sprawnością jego składania nabrały jeszcze większego znaczenia. Mają one znaczenie zarówno dla przysłowiowego Kowalskiego zamierzającego zbudować dom, dla deweloperów stawiających zespoły budynków, jak i dla grup kapitałowych czy konsorcjów rozbudowujących swoje zakłady produkcyjne.

Już od 1 lipca br. każdy z tych podmiotów może sporządzić projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, poza tradycyjną formą papierową, również w formie elektronicznej.

Nowa forma sporządzenia projektu budowlanego została wprowadzona na mocy art. 34 ust. 3f ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333), zaś jej uszczegółowienie nastąpiło w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do wypełnienia i wysłania projektów w formie elektronicznej służy oficjalna rządowa aplikacja dostępna na stronie internetowej: E-BUDOWNICTWO – rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym (gunb.gov.pl). Istnieje możliwość skorzystania z tej aplikacji po wcześniejszym zarejestrowaniu się w systemie lub z wykorzystaniem profilu zaufanego w Węźle Krajowym (krajowym systemie identyfikacji udostępnionym wszystkim obywatelom).

Na pierwszym etapie procedury związanej z korzystaniem z tej aplikacji wymagane jest wypełnienie danych inwestora i ewentualnie jego pełnomocników bądź zaimportowanie ich ze wcześniejszych wniosków, podanie nazwy działki oraz innych informacji wymaganych dla danego rodzaju wniosku, a także wskazanie urzędu właściwego do złożenia wniosku. Po wygenerowaniu wniosku i zapisaniu go na dysku w formacie: PDF lub DOCX (do dalszej edycji), na drugim etapie należy przeprowadzić procedurę wysyłania wniosku, poprzez ePUAP, załączając wymagane załączniki i podpisując wniosek podpisem elektronicznym.

Przed uruchomieniem wspomnianej aplikacji zaleca się zapoznanie z sekcją „Pytania i odpowiedzi”, gdzie można znaleźć przydatne zagadnienia odnoszące się do korzystania z aplikacji i procesu składania projektu budowlanego.

Poniżej zwracam uwagę na niektóre z nich:

 

 • Jaki jest obowiązujący format zapisu projektu budowlanego w postaci elektronicznej?

Obowiązującym formatem jest .pdf. W tym formacie muszą być zapisane następujące elementy projektu:

 • Strona tytułowa.
 • Spis treści.
 • Spis załączników.
 • Część opisowa.
 • Część rysunkowa projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Plik komputerowy zawierający te elementy nie powinien przekraczać 150 MB.

Pozostałe elementy projektu mogą być zapisane w dowolnym formacie. Na przykład w pliku .jpg mogą być zapisane załączniki będące kopiami uzgodnień.

 • Jak zapisać rysunki w projekcie budowlanym?

Część rysunkową należy zapisać w pliku .pdf.

Rysunki projektanta muszą mieć postać wektorową. Wektorowe nie muszą być ilustracje takie jak np. mapy w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, ponieważ postać wektorowa map nie wszędzie jest dostępna.

 • Czy plik komputerowy ma jakieś znaczenie prawne (jak tom oprawy papierowej)?

Zasada jest prosta: 1 plik = 1 tom.

Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu budowlanego, jak również dopuszcza się wspólną oprawę,        co oznacza, że oprawa wielotomowa może być zapisana w kliku plikach, a jednotomowa – w jednym.

 • Czy projekt budowlany można zapisać w 1 (jednym) pliku?

Plik – z jednym wyjątkiem – zawierający projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany nie może zawierać projektu technicznego. Projekt techniczny musi się znaleźć w osobnym pliku (w przypadku projektu w wersji papierowej jest inaczej – projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany może być oprawiony wraz z projektem technicznym).

A teraz wyjątek od tej reguły: cały projekt budowlany, w tym projekt techniczny, wchodzący w skład dokumentów legalizacyjnych może być zapisany w jednym pliku.

 • Jakie są możliwe formy podpisu elektronicznego?

Istnieją 3 możliwe do wykorzystania formy e-podpisu:

 1. podpis kwalifikowany

Posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

 1. podpis zaufany

Całkowicie bezpłatna i powszechna forma podpisu wykorzystującego profil zaufany.

 1. E-dowód podpis osobisty

Podpis składany za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

 • Jak ocenić datę wysłania wniosku?

Liczy się data i godzina wpłynięcia pisma na skrzynkę podawczą urzędu. Podobnie w drugą stronę, kiedy pismo wysyłane jest do inwestora, liczy się data i godzina wpłynięcia na jego skrzynkę.

 • Które załączniki mogą być kopiami dokumentów, a które muszą być oryginalne?

Istnieją dwa dokumenty, będące załącznikami, które muszą być oryginalne:

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 2. pełnomocnictwo.

Warto zwrócić uwagę, iż zgodnie z  art. 34 ust. 4 ustawy Prawo budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie zaś z art. 34 ust. 4b tej ustawy w przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej zatwierdzenie polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu zatwierdzającego projekt. Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi.

Pan mgr inż. Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wskazuje na następujące różnice pomiędzy projektem w postaci elektronicznej i papierowej:

– brak będzie możliwości załączenia do wniosku o pozwolenie na budowę w jednym pliku PT z pozostałymi elementami projektu budowlanego (natomiast taka możliwość wspólnej oprawy będzie jednak nadal możliwa w przypadku projektu w postaci papierowej);

– co do zasady PZT, PAB i załączane do nich dokumenty należy sporządzić w takiej samej postaci (do wyboru: elektronicznej lub papierowej). Jednak zasada ta nie dotyczy PT, jeżeli bowiem PZT i PAB zostały sporządzone w postaci papierowej, to nie ma przeszkód, aby PT został sporządzony w postaci elektronicznej (i odwrotnie). Wyjątek od tej zasady będzie miał miejsce jedynie w przypadku dokumentów legalizacyjnych, bowiem w takim postępowaniu do organu należy przedłożyć cały projekt budowlany (tj. zawierający PZT, PAB i PT), który musi być w jednolitej formie (elektronicznej lub papierowej);

– projektanci i sprawdzający projekt budowlany w postaci elektronicznej będą opatrywali plik projektu podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym), a nie stronę tytułową, rysunki, itp., jak jest w przypadku projektu w postaci papierowej.

 

Autor: LL.M. Adwokat/ Senior Associate Aneta Walewska- Borsuk

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023