Od 1 lipca nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków związane z CEEB w ramach programu „Stop Smog”

O nowych obowiązkach właścicieli i zarządców budynków związanych z CEEB w ramach programu „Stop Smog” pisze Adwokat Aneta Walewska- Borsuk.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, została powołana na mocy ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Budowa systemu CEEB została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Jak czytamy na stronie: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl) docelowo system ma przyjąć postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej.

Głównym celem CEEB jest wsparcie akcji wymiany pieców, tak zwanych „kopciuchów.” W ewidencji CEEB mają być gromadzone nie tylko informacje o sposobie ogrzewania domów i bloków, lecz również inne cenne informacje, takie jak:

  • źródła ciepła przeznaczonego do ogrzewania budynku lub lokalu;
  • pieca/kotła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW;
  • źródła energii elektrycznej używanego do ogrzewania i/lub przygotowywania ciepłej wody;
  • wyników różnorakich kontroli związanych z ogrzewaniem i stanem przewodów kominowych;
  • przekazanej właścicielowi budynku premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej;
  • ewentualnego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w podatku PIT;
  • udzielonego dofinansowania w związku z termomodernizacją, remontem, ochroną powietrza oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
  • pobierania dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego i zasiłku celowego na ogrzewanie;
  • danych personalnych właścicieli/zarządców budynków i lokali.

Dane te mają pochodzić z deklaracji składanych przez właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali. W związku z tym, że na dzień 1 lipca 2021 roku określono wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu CEEB, począwszy od tego dnia na każdym właścicielu, zarządcy budynku lub lokalu ciąży obowiązek złożenia takiej deklaracji.

Co istotne, nowy obowiązek dotyczy właścicieli budynków lub lokali, a w przypadku gdy budynek jest zarządzany przez podmiot trzeci, wówczas do złożenia deklaracji jest zobowiązany zarządca budynku. Obowiązkiem nie zostały objęte podmioty dysponujące innymi tytułami prawnymi do budynku czy lokalu, np. najemcy.

Zasadniczo deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany danych w postaci liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz danych przeznaczeniu tych źródeł i wykorzystywanych w nich paliwach należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Należy ją złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w postaci pisemnej lub elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Instrukcja złożenia deklaracji w formie elektronicznej znajduje się na stronie: instrukcja_-_ceeb_07.07.2021_r.pdf (gunb.gov.pl)

Należy pamiętać, że niezłożenie deklaracji w terminie jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości od 20 do 5.000 złotych. Sprawca, który złożył deklarację po terminie, lecz przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia dopuszcza się wykroczenia, lecz nie podlega karze. Nie przewiduje się natomiast sankcji za podanie w deklaracji niekompletnych lub nieprecyzyjnych. Niemniej jednak dane podane w deklaracji będą podlegały weryfikacji przez specjalistów, którzy mogą dokonać zmiany danych wskazanych przed podmiot składający deklarację.

Autor: LL.M. Adwokat/ Senior Associate Aneta Walewska- Borsuk

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023