Powstaną sądy ochrony własności intelektualnej

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje utworzenie wyspecjalizowanych wydziałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej, jak również unijnymi znakami towarowymi i wzorami wspólnotowymi.

Skierowany do opiniowania projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw zakłada sprofilowanie wydziałów właściwych dla spraw dotyczących własności intelektualnej, praw autorskich, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych i ma być bodźcem do specjalizacji kadry sędziowskiej w tej materii, zapewniającym jednolite orzecznictwo i sprawne rozwiązywanie sporów. Zgodnie z założeniami wydziały powstaną w sądach okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu oraz w sądach apelacyjnych w Katowicach i Warszawie.

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku zastępstwa stron przez profesjonalnych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych, a w sprawach dotyczących własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych, z zastrzeżeniem możliwości zwolnienia strony z obowiązku ustanowienia pełnomocnika na każdym etapie postępowania, zarówno na wniosek, jak i z urzędu.

Nowość w procedurze cywilnej stanowi instytucja zabezpieczenia środków dowodowych, która ma umożliwić uzyskanie informacji o faktach stanowiących podstawę powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej. Projektodawca wyjaśnia, że pojęcie zabezpieczenia oznaczać będzie zajęcie rzeczowych nośników informacji o faktach dotyczących naruszeń prawa, a także sporządzenie szczegółowego opisu takich przedmiotów.

Wejście w życie nowych regulacji planowane jest na rok 2020.

Autorka: Aneta Czaińska, Junior Associate, tel (22) 637 50 36, email: [email protected]

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023