Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Od 1 stycznia 2019 r. najwięksi pracodawcy rozpoczną zawieranie umów z towarzystwami funduszy inwestycyjnych o prowadzenie PPK dla swoich pracowników. Obowiązek wdrożenia PPK stopniowo obejmie wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej jednego pracownika. Według założeń Ministerstwa Finansów PPK mają przyczynić się do wzmocnienia zabezpieczenia przyszłości emerytalnej. Dywersyfikacja źródeł kapitału ma wzmocnić realną wartość emerytur.

Dla pracodawców nowy obowiązek oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, zapewnienia obsługi PPK, wprowadzenia zmian w programach księgowo-kadrowych oraz dostosowania ich do obsługi nowej dokumentacji związanej z PPK. Przyjęta ustawa pozostawia jednak pracodawcom wybór pomiędzy PPK a PPE, pod warunkiem odprowadzania składek w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Jeśli wszyscy zatrudnieni przez mikroprzedsiębiorcę złożą pisemne deklaracje o rezygnacji z odprowadzania składek do PPK pracodawca nie będzie zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Z perspektywy pracownika oszczędzenie poprzez gromadzenie środków w PPK jest więc dobrowolne. Ustawodawca przewidział sankcje wobec zatrudniających chcących uniknąć obowiązku wdrożenia PPK. Pracodawcy uchylającemu się od obowiązku zawarcia umowy lub dokonywania wpłat na PPK grozi kara do 1 mln złotych. Z kolei za nakłanianie pracownika do rezygnacji z PPK na pracodawcę może zostać nałożona grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń.

Podstawowa wpłata pracodawcy wynosić będzie 1,5% wynagrodzenia a pracownika 2%. Możliwe będzie również wnoszenie wpłat dodatkowych w wysokości do 2,5% przez pracodawcę oraz do 2% przez pracownika. Czynnikiem motywującym do przystąpienia do PPK mają być wpłaty powitalne (250 zł) i roczne dopłaty do PPK (240 zł) finansowane z Funduszu Pracy.
W ustawie przewidziano uruchomienie platformy informacyjnej – Portalu PPK, którego funkcją będzie docelowo gromadzenie i udostępnianie informacji o zgromadzonych środkach. Portal ma być miejscem publikacji ofert instytucji finansowych, co ułatwi pracodawcom proces analizy i wyboru korzystnej opcji PPK. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.
Zespół SRDK specjalizuje się w prawie pracy i oferuje pomoc prawną pracodawcom przy wdrożeniu nowych obowiązków wynikających z wdrożenia PPK.
Autorka: Aneta Czaińska, Junior Associate, tel. (22) 637 50 36, e-mail: [email protected]

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023