Raport spółek nieruchomościowych już od końca września. Kolejny obowiązek nałożony na spółki.

Nałożone na spółki nieruchomościowe nowe obowiązki związane z przesłaniem informacji dotyczących ich struktur muszą zostać dostarczone do 30 września br. Ministerstwo Finansów udostępniło na stronie podatki.gov.pl wzory interaktywnych formularzy umożliwiających złożenie wymaganych informacji w przedmiocie spółek nieruchomościowych.

Najpierw jednak należy odróżnić spółki nieruchomościowe od pozostałych, w celu ustalenia, których spółek dotyczą nowe obowiązki. Od 1 stycznia w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, zostały zawarte definicje legalne spółek nieruchomościowych. Do uznania danej spółki za spółkę nieruchomościową konieczne jest spełnienie kilku warunków, różnych dla podmiotów dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą i tych, które już ją prowadzą.

  1. I tak w przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność – podmiot ten zostanie uznany za spółkę nieruchomościową, jeżeli na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów tego podmiotu, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium RP lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 milionów złotych;
  2. W przypadku podmiotów kontynuujących swoją działalność – za spółkę nieruchomościową uznamy spółkę, która na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium RP lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 milionów złotych albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Do złożenia stosownych formularzy zobligowane są spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy posiadający:

  • co najmniej 5% praw głosu w spółce,
  • ogół praw i obowiązków dających co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Zgodnie z przepisami, formularze powinny być przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku, gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej. W praktyce, termin na złożenie informacji został przedłużony przez Ministra Finansów do końca września, ponieważ ministerstwo nie podołało z przygotowaniem rozwiązania technicznego umożliwiającego przesłanie danych.

Wzory umieszczone na stronie internetowej, zostały oznaczone jako CIT-N1 oraz CIT-N2. Pierwszy z nich odnosi się do udzielenia informacji na temat podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej natomiast drugi dotyczy praw do spółki nieruchomościowej oraz podmiotów pośredniczących.

Co grozi spółce za niezłożenie w odpowiednim terminie formularza? Odpowiedź brzmi- nie wiadomo. Do tej pory nie wskazano negatywnych konsekwencji niedopełnienia tego obowiązku, jednak można się spodziewać, że osoby odpowiedzialne za złożenie deklaracji mogą zostać ukarane karami na gruncie przepisów z kodeksu karno-skarbowego.

 

 

Opracowanie: Adwokat/ Senior Associate Karol Gorzkowski 

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023