Ułatwienia w budowie domów mieszkalnych jednorodzinnych do 70m² w IV kwartale 2021 roku

W IV kwartale 2021 roku można spodziewać się ułatwień w budowie domów mieszkalnych jednorodzinnych do 70 m², czy będą one bezpieczne?

29 października 2021 roku Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: „Ustawa”). Ustawa wprowadza zwolnienie nowej kategorii budynków mieszkalnych spod obowiązków: uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy oraz kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Jakiej kategorii budynków mieszkalnych dotyczy zwolnienie?

Zwolnienie to dotyczy budowy wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Ustawa określa dopuszczalną gęstość zabudowy, wskazując, iż liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jakie obowiązki będą ciążyły na inwestorze przed rozpoczęciem budowy tej kategorii budynków?

 

Inwestor będzie zobowiązany do zgłoszenia budowy tej kategorii budynków organowi architektoniczno-budowlanemu. Do zgłoszenia powinien dołączyć oświadczenia o tym, że:

  • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Jakie obowiązki będą ciążyły na inwestorze po zakończeniu budowy tej kategorii budynków?

Po zakończeniu budowy inwestor powinien dołączyć do zawiadomienia o jej zakończeniu oświadczenie o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami oraz o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym stypizowano jako wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Czy Ustawa wprowadza ułatwienia w budowie domków rekreacyjnych?

 

Ustawa rozszerza możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 do 70 m2. Jednakże wprowadza ograniczenia w parametrach, iż rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

Jakie dodatkowe uproszczenia wprowadza Ustawa?

Ustawa przewiduje, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2  wydawana będzie w ciągu 21 dni.

 

Komentarz Anety Walewskiej- Borsuk, LL.M. Adwokat, Senior Associate, do Ustawy:

 

Samą ideę uproszczenia formalności związanych z budową przez prywatnych inwestorów domów mieszkalnych jednorodzinnych do 70m2 należy ocenić co do zasady pozytywnie. Częstokroć skomplikowane procedury budowlane powstrzymują przysłowiowego Kowalskiego od rozpoczęcia budowy niedużego domu dla zaspokojenia potrzeb rodziny. „Diabeł tkwi jednak w szczegółach.” Poza obawą rozlewania się na niewielkiej przestrzeni szeregu niewielkich domów mieszkalnych, a więc obawą zachwiania ładu przestrzennego, głównym zagrożeniem wynikającym z Ustawy wydaje się być brak obowiązku posiadania kierownika budowy. Realizacja budowy bez wsparcia osoby uprawnionej może doprowadzić do wzrostu wypadków na placu budowy, których można byłoby uniknąć. Ponadto, istnieje niebezpieczeństwo powstania obiektów budowlanych niegwarantujących zgodności ze sztuką budowlaną i bezpieczeństwa użytkowania. Czy Ustawa spełni ideę założoną przez pomysłodawców i oczekiwane rezultaty, praktyka pokaże.

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023