Przedsiębiorcy dotknięci skutkami kryzysu mają możliwość m.in. umorzenia zaległości podatkowej

Wbrew doniesieniom medialnym projekt nowej specustawy dotyczącej zwalczania skutków koronawirusa nie przewiduje możliwości zwolnienia z opodatkowania przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii mają kłopoty z płynnością finansową. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca dotknięty negatywnymi skutkami pandemii jest pozbawiony możliwości starania się o umorzenie zobowiązań podatkowych. Jest to możliwe już dzisiaj na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. Podatnik może również starać się o odroczenie płatności lub rozłożenie zobowiązania podatkowego na raty. W takiej sytuacji specustawa zakłada, że organ podatkowy nie będzie naliczał opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

Ordynacja podatkowa przewiduje, że podatnik może wystąpić z wnioskiem o:

  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej;
  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

W każdym z powyższych przypadków wniosek musi być uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Nie wystarczy zatem wystąpienie z nieumotywowanym wnioskiem.

W orzecznictwie wskazuje się, że ważny interes podatnika występuje np. gdy

  • z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych;
  • podatnik utraci możliwości zarobkowania lub, w sposób losowy, utraci majątek.

Z kolei interes publiczny może uzasadniać pozytywne rozpatrzenie wniosku np. gdy zapłata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych”.

Wydaje się zatem, że wystąpienie epidemii i ograniczenia w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzące do czasowej lub trwałej utraty możliwości zarobkowania mogą uzasadniać umorzenie należności podatkowych, odroczenie ich płatności lub rozłożenie na raty. W przypadku odroczenia i rozłożenia na raty, jeśli nowa specustawa wejdzie w życie, organ podatkowy nie będzie pobierał tzw. opłaty prolongacyjnej, której pobór aktualnie jest obligatoryjny.

Autor: aplikant adwokacki Szymon Tyniec

Udostępnij:

Czytaj więcej

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania sp...

Jaki charakter ma odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki? Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki ma charakter subsydiarny, czyli zachodzi...

06/04/2020

#pokonamykryzys #wspólnie

#pokonamykryzys #wspólnie - wyspecjalizowana usługa SRDK przeciwdziałająca kryzysowi COVID19 Aktualna sytuacja prawno – społeczna wywołana koronawirusem (SARS-CoV-2) i wprowadzeniem regulacji...

03/04/2020

Czy kontrola WIOŚ u posiadaczy odpadów jest zawsze k...

Niedawno zwracaliśmy uwagę na kwestię możliwości stosunkowo prostego uniknięcia sporów kompetencyjnych w postępowaniach toczących się na podstawie art. 14 ust....

01/04/2020